Laboratoriefaget

Som lærling skal du, alt etter kva lærebedrifta produserer, fordjupe deg i eitt av desse tre områda: materialprøving og måling av fysiske eigenskapar, mikrobiologi og biokjemi eller kjemisk analyse og syntese. I tillegg skal du lære om kvalitetssikring og internkontroll, aktuelle teknikkar og metodar som er i bruk i lærebedrifta og bedriftslære.

 

Som faglaborant har du vanlegvis arbeidsstaden din i

analyse-, forskings- og utviklingslaboratorium, anten i industrien, ved universitet og høgskolar eller i offentlege og halvoffentlege bedrifter. Til arbeidet høyrer rutinar i samband med analyser, prøvetaking, deltaking i metode- eller produktutvikling og presentasjon av analyseresultat

 

Eigenskapar: Bør være grundig og tolmodig og ha god fagleg innsikt.

 

OKFH har i dag lærlingar hos Havlandet Forskningslaboratorie i Florø.

 

Fagplanen finn du her:

Laberatoriefaget